Föräldrakontakt

Vi strävar efter en god föräldrakontakt. Därför ingår föräldrar som representanter i styrelsen, som har sammanträde cirka fyra gånger per termin. Utvecklingssamtal erbjuds en gång om året och i det följer vi upp barnets individuella lärande och utveckling hos oss.

Vi arbetar utifrån ett gemensamt fokusområde under ett verksamhetsår, där vi inventerar barnens intresse och nyfikenhet inför val av fokusområde, samt gör tankekartor om vad de kan innehålla. Vi har ett projektinriktat arbetssätt där vi arbetar i olika övergripande projekt utifrån barnens behov, intresse och nyfikenhet. Varje barn har en portfolion som är uppbyggd efter de olika verksamhetsårens fokusområden, till vilka vi valt att lyfta fram olika läroplansmål och vardagliga aktiviteter.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. LPFÖ 18, s 7

Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Förskolan ska tydliggöra för barnen och barnens vårdnadshavare vilka mål utbildningen har. Detta är en förutsättning för deras möjlighet till inflytande och förståelse för förskolans uppdrag. Det är viktigt att alla som ingår i arbetslaget har förmåga att förstå och samspela med barnen och att skapa tillitsfulla relationer med hemmen, så att förskoletiden blir positiv för barnen. LPFÖ 18, s 8