Du är här:Start > FörsamlingenGenom kärleksfull gemenskap utveckla lärjungar till Jesus


Så lyder kortversionen av församlingens vision. Vi är en församling där många upplever sig varmt bemötta och välkomna. Vår önskan och tro är att en kärleksfull gemenskap är en god miljö för att komma till tro på Jesus och växa i sitt lärjungaskap.


Genom att lyfta några av de nyckelord som den längre visionstexten innehåller vill vi ge en bild av vilken församling vi är och vad vi ser som viktigt framöver.


Ekumenisk församling


Hjortensbergskyrkanär en ekumenisk församling som är ansluten till Equmeniakyrkan och Pingst -fria församlingar i samverkan. Med ett ursprung i tre frikyrkoförsamlingar i Nyköping som gick samman 1973 vill vi fortsätta vara en ekumenisk drivkraft.


Jesus i centrum


Vi vill att all vår gemenskap och verksamhet ska ha Jesus i centrum.


Söndagens gudstjänst är församlingens naturliga samlingspunkt. Vi strävar efter att alla åldrar och människor ska känna sig välkomna. Till vår stora glädje möter vi allt som oftast nya personer i våra gudstjänster. Predikan följer ofta ett tema som sträcker sig över flera söndagar. Gudstjänsterna rymmer en bredd och mångfald i uttryck och tradition där många är delaktiga. För oss har kyrkkaffet blivit en allt viktigare del av gemenskapsbyggandet.


Verkar i Nyköping


Vi vill vara en naturlig del av Nyköping och tror att vi framöver kommer låta det ta nya uttryck. Senaste åren har engagemanget för flyktingar som kommit till Nyköping varit stort.
Vi har genom en stiftelse en uppskattad förskola som ligger i lokaler intillkyrkan. Det finns i dagsläget plats för 16 barn. Den är både en möjlighet attvara med och bygga ett gott samhälle och att möta nya familjer.


Världen


Vi är anslutna till och stödjer missionsarbete genom Equmeniakyrkan och Pingströrelsen. De senaste åren har fokus varit på Indien. Genom barn och ungdomsarbetet har viäven kontakter i Rumänien.


För alla åldrar


Vi har de senaste åren haft glädjen att få möta många nya familjer i kyrkan. Det har blivit en mycket positiv trend och ett växande barn ochungdomsarbete med till exempel kör, barnmusik, scout, söndagsskola,ungdomssamlingar, konfirmation och familjesamlingar.


Våraaktiviteter och verksamhetsgrenar


Vi har en bred verksamhet med samlingar som är riktade för att möta olika målgrupper och människor i livets olika skeenden. Vi satsar och tror mycket på Alpha och har sett ett ökat antal människor komma till tro de senaste åren. I den stora församlingen är den mindre mötesplatsen viktig för gemenskapen. Det finns sedan många år väl fungerande hemgrupper och det arbetet behöver utvecklas och innesluta fler.


Öppen Kyrka


Vi vill vara en öppen kyrka med låg tröskel för dem som inte är kyrkvana. Det märks genom olika typer av konserter, pilgrimsvandringar, Tjejfrukost för kvinnor, Nattmacka för män, MC-träffar, Alphafester och en hel del annat.


Församlingen växer


Församlingen har föryngrats de senaste åren och framförallt genom Alpha har vi glädjen att döpa och välkomna nya människor. Församlingen har idag cirka 370 medlemmar.


I dagsläget arbetar en ytterligare pastor, en ungdomspastor och en barnledare i församlingen. Vår expedition är bemannad med fasta ideella medarbetare.


Tjänsten är en tillsvidare heltidsanställning med start enligt överenskommelse. Har du frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta:


Emma Fahlstedt 070-3724798.


Sista ansökningsdag är den 20 maj. Ansökningar behandlas löpande.


Skicka din ansökan till mailto:emmafahlstedt@gmail.com


Vår målsättning är att vår nya församlingsföreståndare ska tillträda runt årsskiftet.Visionen i sin helhet


Genomkärleksfull gemenskap utveckla lärjungar till Jesus


Hjortensbergskyrkan är en ekumenisk församling för alla åldrar.


Församlingen präglas av värme och gemenskap, där Jesus är i centrum.


Vi verkar i Nyköping, men med världen som arbetsfält och vårt uppdrag ärden missionsbefallning som Jesus gav – Gå ut och gör alla folk till lärjungar.


Våra aktiviteter och verksamhetsgrenar ska ge en möjlighet till gemenskapmed Gud och med varandra samt ha fokus på att vi tillsammans får växa i tro, ilärjungaskap och i omsorg om våra medmänniskor.


Vi välkomnar alla människor som har, eller som söker en personlig relationmed Jesus.


Vi är en öppen kyrka där det är lätt att mötas och vi är en naturlig platsi Nyköping.


Församlingen växer, nya idéer och initiativ tas tillvara i respekt förvarandra.