Hjortensbergskyrkans historia

I mitten och slutet på 1800-talet bildades flera frikyrkoförsamlingar i Sverige. Några av dem som rörelser inom Svenska kyrkan och andra genom uppbrott från den.
Till Nyköping kom bland annat baptister, metodister och missionsförbundare under 1800-talets senare del. De byggde kyrkor och bedrev verksamhet både i tätorten och till exempel i Tystberga, Oxelösund och Stigtomta.
I slutet av 1960-talet tog det goda samarbetet mellan dessa församlingar fastare form. Under beteckningen ”Tre Kyrkor” alternerade verksamheten med en vecka i taget i de tre kyrkorna. Det började som en försöksverksamhet under tre sommarmånader. Erfarenheterna blev så goda att församlingarna var eniga om att fortsätta verksamheten gemensamt. Man ville inte vara utan gemenskapen med trossyskonen i de andra församlingarna.
Gemenskapen fördjupades och under 1970 aktualiserades tanken på en ny gemensam kyrka. Planerna förverkligades och 1:a advent 1973 invigdes Hjortensbergskyrkan.
De tre församlingarna bedrev nu ett gemensamt arbete som en församling. Efter en tid bildades Hjortensbergskyrkans församling med anslutning till Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan.
Från 2012 är församlingen ansluten till det av dessa tre samfund bildade trossamfundet Equmeniakyrkan.
År 1999 associerades församlingen till Filadelfiaförsamlingen i Stockholm och fick därmed även relation till Pingströrelsen. Sedan 2010 är församlingen ansluten som associerad församling till trossamfundet Pingst – fria församlingar i samverkan.