Verksamhetsplan för Förskolan Klippan

Vision: Barnen är vår framtid. Förskolan vill, på kristen grund, erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Normer och värden
Mål:
Förskolan ska sträva efter att varje barn:

Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den
Utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
Utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra
Utvecklar förståelse för alla människors lika värde och demokratiska värderingar
Utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
Metod:
Arbetslaget ska:

Vara medvetna, aktiva och tillåtande pedagoger som behandlar alla lika och tar tillvara allas unika olikheter och särskilt uppmärksamma de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling.
Vi vill, som pedagoger vara förebilder som genom förhållningssätt och bemötande presentera en kristen tro, enligt bibeln, som barnen på ett naturligt sätt kan bli delaktiga i.
Vara ute i förskolans närmiljö och skog och mark tillsammans med barnen.

Utveckling och lärande:
Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran, och lärande bildar en helhet.

Språk
Mål:
Förskolan ska sträva efter att varje barn:

Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv utifrån ålder och mognad
Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
Utvecklar intresse för skriftspråk, symboler, bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa
Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld

Matematik
Mål:
Förskolan ska sträva efter att varje barn:

Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge, riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring
Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Utvecklar sin förmåga att föra och följa resonemang

Naturvetenskap
Mål:
Förskolan ska sträva efter att varje barn:
Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Motorik och skapande
Mål:
Förskolan ska sträva efter att varje barn:

Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande
Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

Metod:
Arbetslaget ska:

Samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling
Ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan
Utmana barns nyfikenhet och ge möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer
Ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön t.ex. genom kunskap och praktiskt arbete med allemansrätt och återvinning

Barns inflytande
I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är
Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

Mål:
Förskolan ska sträva efter att varje barn:

Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation
Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

Metod:
Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll genom att vara delaktiga i t.ex. planering och genomförande av samling
Arbetslaget ska:
Verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan, samt att vilja ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen
Verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras
Verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i förskolan

Förskola och hem
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.
Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan

Metod:
Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskola
Arbetslaget ska:
Visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer
Föra fortlöpande samtal mad barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan
Genomföra utvecklingssamtal

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
Förskollärare ska ansvara för att samverkan sker med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem för att stödja barnets övergång till dessa verksamheter
Uppföljning, utvärdering och utveckling
Arbetslaget ska:

Kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.

Personal/ Arbetslag
Personalen ska erbjudas en god arbetsmiljö där förslag om förbättringar och förändringar av lokaler och yttre miljö ska beaktas av styrelse och hyresvärd
Personalens löner ska ligga väl i nivå med den allmänna lönenivån för förskolepersonal
Arbetslaget ska ges möjlighet att deltaga i och få utrymme för studiedagar i minst samma omfattning som kommunens förskolepersonal
Personalen/ Arbetslaget ska uppmuntras att deltaga i fortbildning inom budgetens ramar

Förskolan Klippan följer i övrigt de Mål och Riktlinjer som finns angivna i Läroplan för förskolan, Lpfö 18

Stiftelsen Hjortensbergskyrkans förskola Klippan